7.1.6.7 Politika e privatësisë

Kjo politikë e privatësisë shpjegon natyrën, qëllimin dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave personale (në tekstin e mëtejmë "të dhënat") në ofertën tonë në internet dhe faqet e internetit, funksionet dhe përmbajtjet përkatëse si dhe prezencën e jashtme në internet, siç është profili ynë i mediave sociale (shih më poshtë) të referuara kolektivisht si "ofertë online"). Si dhe trajtimi i të dhënave personale, brenda bashkisë / Ortsgruppe Lidhur me termat e përdorur, si "përpunim" ose "përgjegjës" i referohemi përkufizimeve në nenin 4 të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR).

Data oficer Mbrojtja:

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave të kontrolluesit është:

Zyrtar Mbrojtja e të dhënave

Neustrasse 18

35685 Dillenburg

E-mail:   Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Çdo subjekt i të dhënave mund të kontaktojë nëpunësin tonë për mbrojtjen e të dhënave në çdo kohë me ndonjë pyetje apo sugjerim lidhur me mbrojtjen e të dhënave.

llojet i përpunuar Të dhënat :

  •                 Të dhënat e inventarit (p.sh., emrat, adresat)
  •                 Detajet e kontaktit (p.sh., e-mail, numrat e telefonit)

Të dhënat e përmbajtjes (p.sh., futja e tekstit, fotografitë, videot)

  •                 Të dhënat e përdorimit (p.sh. faqet e vizituara, interesimi në përmbajtje, koha e qasjes)
  •                 Meta / të dhënat e komunikimit (p.sh., informacionin e pajisjes, adresat IP).

Kategoritë e personave të prekur

Anëtarët dhe miqtë e komunës / Ortsgruppe. Vizitorët dhe përdoruesit e ofertës online (në tekstin e mëtejmë i referohemi personave të prekur si "përdorues").

Qëllimi i përpunimit

- Mbaje listën e kontakteve dhe ditëlindjeve për kujdesin e komunitetit

  •                 shpie Kontabiliteti financiar
  •                 Ofrimi i ofertës online, funksioneve dhe përmbajtjeve të saj.
  •                 Duke iu përgjigjur kërkesave të kontaktit dhe duke komunikuar me përdoruesit.
  •                 Masat e sigurisë .
  •                 Arritja e Matjes / Marketingut

i përdorur koncepte

"Të dhënat personale" janë çdo informacion që lidhet me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (në tekstin e mëtejmë "subjekti i të dhënave"); një person fizik konsiderohet i identifikueshëm, i cili mund të identifikohet direkt ose indirekt, veçanërisht nëpërmjet caktimit të një identifikuesi si një emër, një numri identifikimi, të dhënave të vendndodhjes, një identifikuesi në internet (p.sh. cookie) ose një ose më shumë veçori të veçanta, shprehja e gjendjes fizike,

Regjistrin e Shoqatave:

Gjykata e Rrethit Wetzlar VR 2702

identitetin fiziologjik, gjenetik, mendor, ekonomik, kulturor ose social të këtij personi fizik.

"Përpunim" nënkupton çdo proces ose seri operacionesh që lidhen me të dhënat personale, qoftë të kryera me ose pa ndihmën e procedurave të automatizuara, që mbulon një gamë të gjerë dhe mbulon pothuajse të gjitha trajtimet e të dhënave.

"Pseudonimizim" nënkupton përpunimin e të dhënave personale në atë mënyrë që të dhënat personale nuk mund të caktohen më një subjekt të caktuar të të dhënave pa dhënë informacion shtesë, me kusht që informatat e tilla shtesë të mbahen të ndara dhe të jenë subjekt i masave teknike dhe organizative për të siguruar që të dhënat personale Të dhënat nuk duhet t'i caktohen një personi fizik të identifikuar ose të identifikueshëm.

"Profiling" nënkupton çdo lloj përpunimi automatik të të dhënave personale që përfshin përdorimin e të dhënave të tilla personale për të vlerësuar disa aspekte personale që lidhen me një person fizik, në veçanti aspektet që kanë të bëjnë me punën, gjendjen ekonomike, shëndetin, Të analizojë ose parashikojë preferencat, interesat, besueshmërinë, sjelljen, vendndodhjen ose zhvendosjen e atij personi fizik.

"Personi përgjegjës" do të thotë personi fizik ose juridik, autoriteti publik, organi ose organi i cili, i vetëm ose në bashkësi me të tjerët, vendos për qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale.

"Përpunues" nënkupton një person fizik ose juridik, autoritet publik, organ ose organ që përpunon të dhëna personale në emër të kontrollorit.

Baza ligjore relevante

Në përputhje me nenin 13 të DPPP, ne ju informojmë për bazën ligjore të përpunimit tonë të të dhënave. Nëse nuk përmendet baza ligjore në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave, zbatohet në vijim: Baza ligjore për marrjen e pëlqimit është Neni 6 (1) lit. a dhe Neni 7 i DPPP, baza ligjore për përpunimin e kryerjes së shërbimeve tona dhe ekzekutimi i masave kontraktuese, si dhe përgjigjja e pyetjeve është neni 6 paragrafi 1 lit. b DSGVO, baza ligjore për përpunimin për përmbushjen e detyrimeve tona ligjore është neni 6 (1) lit. c DSGVO, dhe baza ligjore për përpunimin për të mbrojtur interesat tona legjitime është neni 6 (1) lit. f DSGVO. Në rast se interesat jetësore të subjektit të të dhënave ose të një personi tjetër fizik kërkojnë përpunimin e të dhënave personale, Neni 6, paragrafi 1 lit. d DSGVO si bazë ligjore.

masat e sigurisë

Ne marrim masat e duhura teknike në përputhje me nenin 32 të DPPP, duke marrë parasysh gjendjen e artit, kostot e zbatimit dhe natyrën, qëllimin, rrethanat dhe qëllimet e përpunimit si dhe gjasat dhe ashpërsitë e ndryshme të rrezikut për të drejtat dhe liritë e personave fizikë dhe masat organizative për të siguruar një nivel mbrojtjeje të përshtatshme ndaj rrezikut.

Masat përfshijnë, në veçanti, sigurimin e konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë së të dhënave duke kontrolluar aksesin fizik të të dhënave, si dhe qasjen, hyrjen, zbulimin, disponueshmërinë dhe shkyçjen e tyre. Ne gjithashtu kemi krijuar procedura për të siguruar ndërgjegjësimin e subjekteve të të dhënave, fshirjen e të dhënave dhe cenueshmërinë e të dhënave. Për më tepër, ne e konsiderojmë mbrojtjen e të dhënave personale tashmë në zhvillimin ose përzgjedhjen e pajisjeve, softuerëve dhe procedurave, në përputhje me parimin e mbrojtjes së të dhënave përmes dizajnit të teknologjisë dhe preferencave miqësore ndaj privatësisë (neni 25 GDPR).

Bashkëpunimi me përpunuesit dhe palët e treta

Nëse, në kontekstin e përpunimit tonë, i bëjmë të ditur të dhënat personave dhe kompanive të tjera (përpunuesve ose palëve të treta), i transmetojmë ato ose ua japim të dhëna të tjera, kjo bëhet vetëm në bazë të lejes ligjore (p.sh. nëse transmetimi i të dhënave palëve të treta, siç kërkohet nga ofruesi i shërbimit të pagesave, Neni 6 (1) (b) GDPR për të përmbushur kontratën), ju keni pranuar një detyrim ligjor ose në bazë të interesave tona legjitime (p.sh. përdorimi i agjentëve, webhosters, etj)

Përveç nëse ne palë të treta përpunojmë të dhëna në bazë të të ashtuquajturës

Kontrata e përpunimit të kontratës, kjo bëhet në bazë të nenit 28 GDPR.

Transferet në vendet e treta

Nëse përpunojmë të dhëna në një vend të tretë (dmth. Jashtë Bashkimit Evropian (BE) ose në Zonën Ekonomike Evropiane (EEA)) ose në kontekstin e përdorimit të shërbimeve të palëve të treta ose zbulimin ose transmetimin e të dhënave palëve të treta, kjo do të bëhet vetëm nëse është të përmbushim detyrimet tona (paraprake) kontraktuale, në bazë të pëlqimit tuaj, në bazë të një detyrimi ligjor ose në bazë të interesave tona legjitime. Në varësi të lejeve ligjore ose kontraktuale, ne përpunojmë ose kemi të dhënat e përpunuara në një vend të tretë vetëm në prani të kërkesave të posaçme të nenit 44 dhe shtojcës DSGVO. Kjo do të thotë, për shembull, se përpunimi bazohet në garanci të veçanta, siç është niveli i njohur zyrtarisht i mbrojtjes së të dhënave (p.sh. për SHBA nëpërmjet "Mbrojtjes së Privatësisë") ose respektimi i detyrimeve kontraktuale të njohura zyrtarisht (të ashtuquajturat "Mbrojtja e Privatësisë"

"Klauzolat standarde kontraktuale").

Të drejtat e subjekteve të të dhënave

Ju keni të drejtë të kërkoni një konfirmim nëse të dhënat në fjalë janë duke u përpunuar dhe për informacion në lidhje me këto të dhëna, si dhe për informacione të mëtejshme dhe një kopje të të dhënave në pajtim me nenin 15 të DPPP.

Ju keni në përputhje me rrethanat. Neni 16 DSGVO e drejta për të kërkuar përfundimin e të dhënave që lidhen me ju ose korrigjimin e të dhënave të pasakta në lidhje me ju.

Në përputhje me nenin 17 të DPPP, ata kanë të drejtë të kërkojnë që të dhënat përkatëse të fshihen pa vonesë, ose, në mënyrë alternative, të kërkojnë një kufizim të përpunimit të të dhënave në përputhje me nenin 18 të DPPP.

Ju keni të drejtë të kërkoni që të dhënat që lidhen me ju, të cilat na keni dhënë, të merrni në përputhje me nenin 20 të DPPP dhe të kërkoni dërgimin e tyre tek personat e tjerë përgjegjës. Ju keni perlë. Neni 77 DSGVO-ja ka të drejtë të paraqesë një ankesë pranë autoritetit kompetent mbikëqyrës.

tërheqje

Ju keni të drejtë të jepni pëlqimin. Neni 7 paragrafi 3 DSGVO me efekt për të ardhmen

e drejta për

Ju mundeni në çdo kohë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja në të ardhmen në përputhje me nenin 21 të DPPP. Kundërshtimi mund të bëhet në mënyrë të veçantë kundër përpunimit për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.

Cookies dhe e drejta për të kundërshtuar postën e drejtpërdrejtë

"Cookies" janë skedarë të vegjël që ruhen në kompjuterët e përdoruesve, informacione të ndryshme mund të ruhen brenda cookie-ve dhe një cookie përdoret kryesisht për të ruajtur informacionin rreth një përdoruesi (ose pajisjen në të cilën ruhet cookie) ose edhe pas vizitës së tij në një ofertë online. Biskota të përkohshme ose "biskota të sesionit" ose "biskota të përkohshme" janë biskota që fshihen pasi një përdorues lë shërbimin online dhe mbyll browserin e tij Për shembull, përmbajtja e një karrosti në një dyqan në internet ose një status identifikimi mund të ruhet në një cookie. "Persistent" ose "këmbëngulës" nënkupton cookies që mbeten të ruajtura edhe pas mbylljes së shfletuesit. Nëse përdoruesit i vizitojnë ato pas disa ditësh, interesat e përdoruesve gjithashtu mund të ruhen në një cookie të tillë të cilat përdoren për qëllime matjeje ose marketingu. Si "Së treti ­ Cookie "do të thotë një cookie që ofrohet nga një ofrues i ndryshëm nga personi i cili drejton ofertën online (ndryshe, nëse është vetëm cookie e tyre, kjo quhet cookie e parë).

Mund të përdorim biskota të përkohshme dhe të përhershme dhe ta sqarojmë këtë në kontekstin e politikës sonë të privatësisë.

Nëse përdoruesit nuk duan që cookies të ruhen në kompjuterin e tyre, ata do t'ju kërkohet të çaktivizojnë opsionin në parametrat e sistemit të shfletuesit të tyre. Cookies të ruajtura mund të fshihen në cilësimet e sistemit të shfletuesit. Përjashtimi i cookies mund të çojë në kufizime funksionale të kësaj oferte në internet.

Një kontradiktë e përgjithshme kundër përdorimit të cookie-ve të përdorura për qëllime të marketingut online mund të bëhet në një shumëllojshmëri shërbimesh, veçanërisht në rastin e ndjekjes, në anën amerikane  http://www.aboutads.info/choices/   ose anën e BE   http://www.youronlinechoices.com/   shpjegohet. Për më tepër, ruajtja e cookies mund të arrihet duke i çaktivizuar ato në parametrat e shfletuesit. Ju lutem vini re se jo të gjitha tiparet e kësaj oferte në internet mund të përdoren.

Heqja e të dhënave

Të dhënat e përpunuara prej nesh fshihen ose kufizohen në përpunimin e tyre në përputhje me nenet 17 dhe 18 GDPR. Nëse nuk shprehet në mënyrë eksplicite në këtë deklaratë të privatësisë, të dhënat e ruajtura nga ne do të fshihen sapo ato të mos jenë më të nevojshme për qëllimin e tyre të synuar dhe fshirja nuk bie ndesh me asnjë kërkesë statutore të magazinimit. Përveç nëse të dhënat fshihen sepse kërkohet për qëllime të tjera të lejuara ligjore, përpunimi i tij do të jetë i kufizuar. Kjo do të thotë që të dhënat janë të bllokuara dhe nuk përpunohen për qëllime të tjera. Kjo vlen, për shembull, në të dhënat që duhet të mbahen për arsye komerciale ose tatimore.

Sipas kërkesave ligjore në Gjermani, magazinimi zhvillohet në veçanti për 10 vjet sipas §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs 1 Nr.1 ​​dhe 4, Abs 4 HGB (libra, shënime, raporte menaxhimi, dokumente kontabël, libra tregtarë, për tatimet relevante Dokumentet, etj.) Dhe 6 vjet në përputhje me § 257 (1) nr.2 dhe 3, paragrafi 4 HGB (letrat komerciale).

Sipas rregulloreve ligjore në Austri magazinimi zhvillohet në mënyrë të veçantë për 7 J në përputhje me § 132 exp. 1 BAO (dokumentet kontabël, dokumentet / faturat, llogaritë, dokumentet, dokumentet e biznesit, deklaratat e të ardhurave dhe shpenzimeve etj.) Për 22 vjet në lidhje me tokën dhe për 10 vjet në rastin e dokumenteve që lidhen me shërbimet e ofruara elektronike, shërbimet e telekomunikacionit, transmetimit dhe televizionit të ofruara kompanive jo anëtare të BE-së në Shtetet Anëtare të BE-së për të cilat përdoret Mini-One-Stop-Shop (MOSS)

Administrimi, kontabiliteti financiar, organizimi i zyrave, menaxhimi i kontakteve

Ne përpunojmë të dhëna në kontekstin e detyrave administrative, si dhe organizimin e biznesit tonë, kontabilitetin financiar dhe pajtueshmërinë me detyrimet ligjore, siç është arkivimi. Duke vepruar kështu, ne përpunojmë të njëjtat të dhëna që përpunojmë gjatë kryerjes së shërbimeve kontraktuale. Parimet e përpunimit janë neni 6 paragrafi 1 lit.c. DSGVV, neni 6 paragrafi 1 lit. f. DSGVO. Përpunimi prek klientët, perspektivat, partnerët e biznesit dhe vizitorët e internetit. Qëllimi dhe interesi ynë në përpunim qëndron në administratën, kontabilitetin financiar,

Shoqata për   Misioni dhe diakonia

Organizimi i zyrës, arkivimi i të dhënave, dmth. Detyra që shërbejnë për të mbajtur aktivitetet tona të biznesit, për të kryer detyrat tona dhe për të ofruar shërbimet tona. Fshirja e të dhënave në lidhje me shërbimet kontraktuale dhe komunikimet kontraktuale korrespondon me informacionin e dhënë në këto aktivitete përpunimi.

Ne zbulojmë ose transmetojmë të dhëna për administratën financiare, konsulentët, siç janë kontabilistët e taksave ose auditorët, si dhe zyrat e tjera të tarifave dhe ofruesit e shërbimeve të pagesave.

Për më tepër, ne ruajmë informacion mbi furnizuesit, organizatorët dhe partnerët e tjerë të biznesit në bazë të interesave tona të biznesit, p.sh. me qëllim që t'ju kontaktojmë më vonë. Në përgjithësi ne përgjithësisht ruajmë këtë shumicë të të dhënave të kompanisë.

Ofrimi i shërbimeve tona statutore dhe të biznesit

Ne përpunojmë të dhënat e anëtarëve tanë, mbështetësve, perspektivave, klientëve apo personave të tjerë në përputhje me nenin 6 paragrafi 1 lit. b. DSGVO nëse u ofrojmë shërbime kontraktuale ose veprojmë në kontekstin e marrëdhënieve ekzistuese të biznesit, p.sh. me anëtarët, ose vetë marrësit e përfitimeve dhe përfitimeve.Rastësisht, ne procesin e të dhënave të personave të prekur në përputhje me. Neni 6 paragrafi 1 lit. f. DSGVO në bazë të interesave tona legjitime, p.sh. nëse ka të bëjë me detyra administrative ose marrëdhënie me publikun.

Të dhënat e përpunuara, natyra, qëllimi dhe qëllimi dhe domosdoshmëria e përpunimit të tyre përcaktohen nga marrëdhënia kontraktuale themelore. Kjo përfshin në parim inventarin dhe të dhënat kryesore të personave (p.sh. emri, adresa, etj.), Si dhe të dhënat e kontaktit (p.sh., adresën e e-mail, telefon, etj.), Të dhënat e kontratës (p.sh., shërbimet e përdorura, Informacion, emrat e personave të kontaktit) dhe nëse ofrojmë shërbime ose produkte të paguara, detajet e pagesës (p.sh. detajet e bankës, historia e pagesave etj.).

Ne fshijnë të dhënat që nuk janë më të nevojshme për kryerjen e qëllimeve tona statutore dhe të biznesit. Kjo përcaktohet sipas detyrave përkatëse dhe marrëdhënieve kontraktuale. Në rastin e përpunimit të biznesit, ne i mbajmë të dhënat për aq kohë sa ato mund të jenë relevante për transaksionin, si dhe në lidhje me ndonjë detyrim garancie ose detyrimi. Nevoja e mbajtjes së të dhënave kontrollohet çdo tre vjet; përndryshe zbatohen detyrimet e magazinimit statutor.

kontaktimin

Kur na kontaktoni (p.sh. nëpërmjet formularit të kontaktit, e-mailit, telefonit ose përmes mediave sociale), detajet e përdoruesit për të përpunuar kërkesën e kontaktit dhe përpunimi i tyre janë si. Neni 6 paragrafi 1 lit. b) DSGVO përpunuar. Informacioni i ofruar nga përdoruesit mund të gjendet në një marrëdhënie me klientët ­ Sistemi i menaxhimit ("Sistemi CRM") ose organizimi i krahasueshëm i kërkesave Ne i fshijmë kërkesat, nëse ato nuk janë më të nevojshme Ne kontrollojmë domosdoshmërinë çdo dy vjet dhe zbatohen detyrimet ligjore të arkivimit.

Newsletter

Me informacionin e mëposhtëm ju informojmë për përmbajtjen e buletinit tonë, si dhe procedurat e regjistrimit, dërgimit dhe vlerësimit statistikor si dhe të drejtën tuaj për kundërshtim. Duke u abonuar në gazetën tonë, ju pranoni pranimin dhe procedurat e përshkruara.

Përmbajtja e buletinit: Ne dërgojmë buletine, e-mail dhe njoftime të tjera elektronike me informacion reklamues (në tekstin e mëtejmë "buletini") vetëm me pëlqimin e marrësit ose lejen ligjore Për pjesën tjetër, gazetat tona përmbajnë informacion rreth shërbimeve tona dhe neve.

Double opt-in dhe logging: Regjistrimi për gazetën tonë është bërë në një të ashtuquajtur të dyfishtë zgjedhë-në procedurë. Kjo do të thotë që ju do të merrni një e-mail pas hyrjes në kërkesë për konfirmim të regjistrimit tuaj. Ky konfirmim është i domosdoshëm në mënyrë që askush nuk mund të regjistrohet me adresa të jashtme elektronike.Regjistrimi për gazetën do të regjistrohet në mënyrë që të provojë procesin e regjistrimit sipas kërkesave ligjore.Kjo përfshin ruajtjen e hyrjes dhe kohën e konfirmimit, si dhe adresën IP. Gjithashtu, ndryshimet në të dhënat tuaja të ruajtura me ofruesin e shërbimit të transportit do të regjistrohen. Kredencialet: Për t'u abonuar në gazetën, mjafton të jepni adresën tuaj të postës elektronike. Opsionale, ne ju kërkojmë që të jepni një emër në gazetën për adresën personale.

Dërgimi i buletinit dhe matja e performancës së ndërlidhur bazohet në pëlqimin e marrësit si. Neni 6 paragrafi 1 lit.a, Neni 7 DSGVO i V m § 7 Abs 2 Nr 3 UWG ose në bazë të lejes ligjore në bazë të Art. § 7 Abs 3 UWG.

Regjistrimi i procesit të regjistrimit bazohet në interesat tona legjitime. Neni 6 paragrafi 1 lit. f DSGVO. Ne jemi të interesuar të përdorim një sistem të gazetave miqësore dhe të sigurtë që i shërben interesave tona të biznesit, si dhe përmbushjen e pritjeve të përdoruesve dhe na lejon të japim pëlqimin. Ndërprerja / Revokimi - Ju mund të anuloni marrjen e buletinit tonë në çdo kohë, dmth ta revokoni pëlqimin tuaj. Një lidhje për të anuluar buletinin mund të gjendet në fund të çdo buletini. Mund t'i ruajmë adresat e email-it të dërguara deri në tre vjet në bazë të interesave tona legjitime para se t'i fshijmë ato për të dhënë pëlqimin paraprak. Përpunimi i këtyre të dhënave është i kufizuar në qëllimin e një mbrojtjeje të mundshme kundër kërkesave. Një kërkesë individuale për anulim është e mundur në çdo kohë, me kusht që në të njëjtën kohë ekzistenca e mëparshme e një pëlqimi të konfirmohet.

Lajm-Letër krijohen nga ofruesi i emërtuar i një grupi lokal

Ofruesi i emëruar do të donte në bazë të interesave tona legjitime. Neni 6 paragrafi 1 lit. f DSGVO dhe një kontratë për përpunimin e kontratës. Neni 28 (3) fjalia 1 DSGVO.

Ofruesi i emëruar mund të përdorë të dhënat e marrësve në një formë pseudonimi, pra pa caktimin e një përdoruesi, për të optimizuar ose përmirësuar shërbimet e tyre, p.sh. për optimizimin teknik të transportit dhe paraqitjen e gazetave ose për qëllime statistikore. Sidoqoftë, ofruesi i shërbimit të transportit nuk përdor të dhënat e marrësve tonë të buletinit për t'i adresuar ato vetë ose për t'i kaluar të dhënat palëve të treta.

Buletini - Matja e suksesit

Gazetat përmbajnë një të ashtuquajtur "web-beacon", dmth. Një skedar me madhësi pixel që merret nga serveri kur hapet gazeta nga serveri ynë ose, nëse përdorim një ofrues shërbimi të transportit, informata teknike të tilla si Informacion rreth shfletuesit dhe sistemit të tij, si dhe adresën tuaj IP dhe kohën e rikthimit.

Ky informacion përdoret për të përmirësuar performancën teknike të shërbimeve të bazuara në specifikimet ose audiencën e tyre dhe zakonet e tyre të leximit, bazuar në vendndodhjet e tyre (të cilat mund të përcaktohen duke përdorur adresën IP) ose kohët e qasjes. Sondazhet statistikore gjithashtu përfshijnë përcaktimin nëse gazetat janë hapur, kur ato janë hapur dhe cilat lidhje janë klikuar. Për arsye teknike, ky informacion mund t'u caktohet marrësve individual të buletinit. Sidoqoftë, nuk është as qëllimi ynë as, nëse përdoret, ai i ofruesit të shërbimeve të transportit detar për të vëzhguar përdoruesit individualë. Vlerësimet na shërbejnë shumë më tepër për të njohur zakonet e leximit të përdoruesve tanë dhe për të përshtatur përmbajtjen tonë me ta ose për të dërguar përmbajtje të ndryshme në përputhje me interesat e përdoruesve tanë.

hosting

Shërbimet e pritjes që përdorim janë me qëllim të ofrimit të shërbimeve të mëposhtme: shërbimet e infrastrukturës dhe platformës, kapacitetet informatike, shërbimet e ruajtjes dhe bazës së të dhënave, shërbimet e sigurisë dhe mirëmbajtjes teknike që përdorim për të operuar këtë shërbim online.

Këtu, ne ose ofruesit e shërbimeve të hostingit, si për të përpunuar të dhënat e inventarit, të dhënat e kontaktit, të dhënat e përmbajtjes, të dhënat e kontratës, të dhënat e përdorimit, meta dhe të komunikimit të klientëve, palëve të interesuara dhe vizitorëve në këtë ofertë online në bazë të interesave tona legjitime në një ofertë efikase dhe të sigurtë të kësaj oferte në internet. Neni 6 paragrafi 1 lit. f DSGVO në lidhje me nenin 28 DSGVO (përfundimi i kontratës së përpunimit të kontratës).

Mbledhja e të dhënave të qasjes dhe logfitë

Ne, ose ofruesi ynë i pritjes, grumbullohet në bazë të interesave tona legjitime në kuptim të nenit 6, paragrafi 1 lit. f.DSGVO Të dhënat për çdo qasje në server në të cilin ndodhet ky shërbim (të ashtuquajturat skedarë logesh server). Të dhënat e qasjes përfshijnë emrin e faqes së internetit të shkarkuar, datën dhe kohën e rikthimit, sasinë e të dhënave të transferuara, njoftimin për rikthim të suksesshëm, llojin e shfletuesit dhe versionin, sistemin operativ të përdoruesit, URL-në e referimit (faqe e vizituar më parë), adresën 1P dhe ofruesin kërkues ,

Informacioni i regjistrit ruhet për arsye sigurie (p.sh. për të hetuar aktivitete abuzive ose mashtruese) për një maksimum prej 7 ditësh dhe pastaj fshihet. Të dhënat, mbajtja e mëtejshme e të cilëve kërkohet për qëllime provuese përjashtohen nga fshirja deri në sqarimin përfundimtar të incidentit.

Google Analytics

Bazuar në interesat tona legjitime (p.sh. interesi në analizë, optimizim dhe funksionim ekonomik të ofertës sonë në internet në kuptim të nenit 6 (1) lit. DSGVO), ne përdorim Google Analytics, një shërbim analitik të internetit të ofruar nga Google LLC ("Google"). Google përdor cookies. Informacioni i gjeneruar nga cookie për përdorimin e ofertës online nga përdoruesit zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje.

Google është i certifikuar nën Marrëveshjen e Mbrojtjes së Privatësisë, duke siguruar një garanci për të përmbushur legjislacionin evropian të privatësisë

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAIssstatus=Aktiv) .   Google do të përdorë këtë informacion në emrin tonë për të lehtësuar përdorimin e faqes sonë

Vlerësoni ofertat online nga përdoruesit për të përpiluar raporte për aktivitetet brenda kësaj oferte në internet dhe për të na dhënë shërbime shtesë në lidhje me përdorimin e kësaj oferte në internet dhe përdorimin e internetit. Në këtë rast, mund të krijohen profilet pseudonim të përdoruesve të të dhënave të përpunuara.

Ne përdorim vetëm Google Analytics me anonimizimin e aktivizimit të IP. Kjo do të thotë se adresa IP e përdoruesve është shkurtuar nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtetet e tjera kontraktuese të Marrëveshjes në Zonën Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste të jashtëzakonshme, adresa e plotë 1P do të dërgohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje.

Adresa IP e paraqitur nga shfletuesi i përdoruesit nuk do të shkrihet me të dhëna të tjera të ofruara nga Google.Përdoruesit mund të parandalojnë ruajtjen e cookies duke vendosur programin e tyre të shfletuesit në përputhje me rrethanat; Përdoruesit mund të parandalojnë gjithashtu mbledhjen nga Google të të dhënave të gjeneruara nga cookie dhe lidhur me përdorimin e tyre të ofertës në internet, si dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar shfletuesin Piugin në dispozicion në linkun e mëposhtëm

instaluar:   http://tools.google.com/dIpage/gaoptout?hl=de.

Për më shumë informacion rreth përdorimit të të dhënave të Google, opsioneve të punësimit dhe mosmarrëveshjeve, lexoni Rregullat e privatësisë së Google   https://policies.google.com/technologies/ads)   si dhe në cilësimet për shfaqjen e përshtypjeve të reklamave nga Google   (https://adssettings.google.com/authenticated) . Të dhënat personale të përdoruesve do të fshihen ose anonimeohen pas 14 muajsh.

Integrimi i shërbimeve dhe përmbajtja e palëve të treta

Bazuar në interesat tona legjitime (p.sh. interesi në analizën, optimizimin dhe funksionimin ekonomik të ofertës sonë në internet në kuptim të nenit 6 (1) lit. DSGVO), ne përdorim përmbajtje ose shërbime të ofruara nga ofruesit e palëve të treta për të siguruar përmbajtjen dhe shërbimet e tyre Për të integruar shërbime të tilla si video ose fonts (më poshtë referuar si "përmbajtje")

Kjo gjithmonë presupozon që ofruesit e palëve të treta të kësaj përmbajtjeje perceptojnë adresën IP të përdoruesve, pasi ata nuk mund ta dërgojnë përmbajtjen në shfletuesin e tyre pa adresën IP. Prandaj, IP adresa kërkohet për paraqitjen e këtij përmbajtjes. Ne përpiqemi të përdorim vetëm ato përmbajtje, ofruesit e tyre përkatës përdorin adresën 1P vetëm për shpërndarjen e përmbajtjes. Palët e treta mund të përdorin edhe të ashtuquajturat elementë pixel (grafikë të padukshëm, të njohur edhe si "fenerët e uebit") për qëllime statistikore ose të marketingut, dhe "tags pikselë" mund të përdoren për të vlerësuar informacione të tilla si trafiku i vizitorëve në faqet e kësaj faqeje interneti. Informacioni pseudonimi mund të ruhet edhe në cookies në pajisjen e përdoruesit dhe mund të përfshijë, por nuk kufizohet vetëm në, informacionin teknik në lidhje me shfletuesin dhe sistemin operativ, duke iu referuar faqeve të internetit, kohën e vizitës dhe informacione të tjera në lidhje me përdorimin e ofertës sonë në internet.

vimeo

Mund të vendosim videot e platformës Vimeo të Vimeo Inc., Kujdes: Departamenti Ligjor, 555 West Street 18th New York, Nju Jork 10011, SHBA. Privacy Policy:   https://vimeo.com/privacy .   Ju lutem vini re se Vimeo mund të përdorë Google Analytics dhe t'i referohet Politikave të Privatësisë   https://www.google.com/policies/privacy)   si dhe të zgjedhin ­ Jashtë mundësive për Google Analytics   http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)   ose cilësimet e përdorimit të Google për qëllime marketingu   https://adssettings.google.com/.).

youtube

Ne futëm videot në platformën YouTube të Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA. Privacy Policy:   https://www.google.com/policies/privacy/,   Opt-Out:  https://adssettings.google.com/authenticated.

Fonts Google

Ne futim fontet ("Fonts Google") të siguruar nga Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA.   https://www.google.com/policies/privacy/,   Opt-Out:   https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Ne lidhim hartat e shërbimit "Google Maps" të ofruesit Google LLC, 1600 Amfiteatri Parkway , Mountain View, CA 94043, SHBA. Në mënyrë të veçantë IP mund të përdoret për të dhënat e përpunuara ­ Adresat dhe të dhënat e vendndodhjes së përdoruesve i përkasin, të cilat megjithatë nuk janë pa pëlqimin e tyre (të realizuar si rregull brenda qëndrimeve të pajisjeve të tyre të lëvizshme), të ngritura. Të dhënat mund të përpunohen në SHBA. Privacy Policy:   https://www.google.com/policies/privacy/,   Opt-Out:   https://adssettings.google.com/authenticated.

Google reCAPTCHA

Ne përdorim "Google reCAPTCHA " (në tekstin e mëtejmë " reCAPTCHA ") në faqet tona të internetit. providerështë Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA ("Google").

Me reCAPTCHA duhet të kontrollohet nëse futja e të dhënave në faqet tona të internetit (p.sh. në një formë kontakti) bëhet nga një person ose nga një program i automatizuar. Për ta bërë këtë, reCAPTCHA analizon sjelljen e vizitorit të faqes së internetit bazuar në karakteristika të ndryshme. Kjo analizë fillon automatikisht sapo vizitorët e faqes të futen në faqen e internetit. Për analizën, reCAPTCHA vlerëson informacione të ndryshme (p.sh. adresën IP, kohën e shpenzuar nga vizitorët në faqen e internetit ose lëvizjet e miut të bëra nga përdoruesi). Të dhënat e mbledhura gjatë analizës do t'i përcillen Google.

ReCAPTCHA analizat drejtuar plotësisht në sfond. Vizitorët e faqes nuk janë këshilluar që të bëhet një analizë.

përpunimin e të dhënave është kryer 6 paragrafi në bazë të Artit .. 1 lit. f DSGVO. Operatori i faqes së internetit ka një interes të ligjshëm për të mbrojtur faqet e saj të internetit nga spiunimi i automatizuar abuziv dhe SPAM.

Mëso më shumë rreth Google reCAPTCHA mund të gjenden si edhe me privacy policy e Google vijon lidhjet: https://policies.google.com/privacy?hl=de dhe https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Trajtimi i të dhënave personale brenda bashkisë / grupit lokal

Ashtu si në trajtimin e të dhënave personale të internetit si edhe ne deklarojmë, edhe komuniteti brenda vendit i trajton mbrojtjen e të dhënave në përputhje me të dhënat personale të mbledhura. Kjo ka të bëjë në mënyrë të veçantë me anëtarët dhe listat e miqve ndaj përdorimit të brendshëm të komunitetit. Nëse një person i emëruar nuk pajtohet me këtë, ata mund të insistojnë në fshirjen e menjëhershme.